Uvjeti, pravila poslovanja i zaštita privatnosti podataka

Uvjeti korištenja, prodaje i privatnosti na webshopu Hairground d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

Trgovačko društvo HAIRGROUND d.o.o. (nadalje: “Hairground”) imatelj je i nositelj svih prava na internet stranici www.hairground.hr. Društvo putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet trgovine – webshopa (nadalje: “Webshop”). Korištenjem usluge Webshopa i vezanih internet stranica i servisa na hairground.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (nadalje: Uvjeti) kao i da ih u svakom trenutku u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze u vezi kupnje proizvoda ili usluga putem Webshopa kao i na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (nadalje: “Ugovor”) između potrošača kao krajnjeg kupca i Webshopa, odnosno Hairgrounda, te se smatraju sastavnim dijelom takvih Ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Webshopa je: HAIRGROUND d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Velikopoljska 2b, OIB: 42708575174.

Korisnicima Webshopa, tj. kupcima, savjetuje se i upućuje ih se da se prije kupnje na Webshopu upoznaju s ovim Uvjetima kao i iste periodički provjeravaju, sve kako bi se upoznali i bili upoznati sa svim njihovim pravima i obvezama.

Hairground pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svakom trenutku bez ikakve prethodne najave ili obavijesti. Hairground nije niti neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici hairground.hr.

Hairground zadržava pravo prekinuti s pružanjem usluge Webshopa i/ili drugih usluga koje pruža putem internet stranice hairground.hr kao i pravo promijeniti sadržaj Webshopa i/ili internet stranica hairground.hr u svakom trenutku bez prethodne najave. Hairground neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz istog. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na internet stranici hairground.hr.

Hairground zadržava pravo promijeniti, ograničiti i/ili prestati s pružanjem usluge Webshopa u svakom trenutku bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično. Hairground u potpunosti ili djelomično može ograničiti pristup, kao i pružanje određenih usluga, korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Webshopa dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Upotreba i korištenje Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena. Roditelji i/ili skrbnici dužni o navedenom voditi računa, a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvom upotrebom odnosno korištenjem. Hairground ne odgovara za eventualne posljedice takve upotrebe odnosno korištenja Webshopa.

Ako niste profesionalna osoba odgovorni ste za svako nestručno korištenje i rukovođenje kupljenim proizvodima. Svi proizvodi kupljeni na Webshopu koriste se na vlastitu odgovornost.

Webshop, odnosno Hairground, se u potpunosti odriče od bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost informacija i sadržaja koji se nalaze na Webshopu i/ili internet stranici hairground.hr. Webshop, odnosno Hairground, ne daje jamstva da fotografije proizvoda u cijelosti odgovaraju izgledu samog proizvoda, a posebno ne odgovara za moguće nenamjerne i/ili slučajne pogreške u opisu proizvoda i/ili tiskarske greške. Razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisa proizvoda posebno su moguće ukoliko proizvođač i/ili dobavljač izmijene neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Bez obzira na navedeno, Webshop odnosno Hairground opise redovito i detaljno provjerava.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

2. UVJETI PRODAJE

a) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i eventualni posebni uvjeti prodaje navedeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Društva Hairground za sklapanje Ugovora.

Korisnik kao kupac svojom registracijom na internet stranici Webshopa, davanjem odnosno zaključivanjem narudžbe i/ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća ove Uvjete te se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Hairgrounda, sve prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog odnosno odabranih proizvoda i/ili odabrane usluge ili usluga putem Webshopa uz plaćanje odgovarajuće cijene toga/tih proizvoda i/ili usluge/a. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Hairgrounda i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost korisnik Webshopa.
Tijekom postupka registracije odnosno kreiranja korisničkog računa korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će pristupati uslugama Webshopa, odabrati sigurnosnu zaporku (lozinku), dati svoju valjanu adresu elektroničke pošte i valjani kontakt broj telefona ili mobitela. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti točni i istiniti te se izričito zabranjuje korištenje ili uporaba tuđih ili netočnih odnosno neistinitih podataka.

Registracija odnosno korisnički račun formiraju se samo za jednu osobu. Korisniku nije dozvoljeno davati podatke o svojoj registraciji odnosno korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan pažljivo čuvati podatke o svojoj lozinki (zaporci) i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

U slučaju kršenja gornjih odredbi ovih Uvjeta Hairground zadržava pravo obrisati registraciju odnosno korisnički račun korisnika i isključuje se svaka obveza naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom na internet stranici Webshopa odnosno davanjem/zaključivanjem narudžbe smatra se da je zaključen Ugovor između korisnika i Hairgrounda. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Nastavno na sklapanje Ugovora korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/2015), obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i ovi Uvjeti.
Korisnik ima pravo i može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
– ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe;
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Hairground o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:
– poštom na sljedeću adresu: HAIRGROUND d.o.o., Velikopoljska 2b, 10010 Zagreb; ili
– telefaksom na: 01/7787 997, ili
– elektroničkom poštom na: webshop@hairground.hr,

u kojoj će korisnik navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a Hairground će mu u tom slučaju elektroničkom poštom dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Hairground zaprimi korisnikovu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Hairground ponudio.

Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Hairground može izvršiti tek nakon povrata robe Hairgroundu.

Robu korisnik treba vratiti ili predati na adresu HAIRGROUND d.o.o., Velikopoljska 2b, 10 010 Zagreb najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Hairgroundu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka unaprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Hairgroundu, odnosno osobi koju je Hairground ovlastio za primanje robe.
Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će korisnik biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Hairgroundu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Hairground o jednostranom raskidu Ugovora.

b) Uvjeti i postupak kupnje

Na Webshopu se za pojedine proizvode, između ostalog, naznačuju glavne karakteristike proizvoda, cijena, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave. Svi navedeni podaci važeći su u trenutku zaključene narudžbe.

Cijena proizvoda kao i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK) i u njih je uključen PDV.

Ukoliko korisnik ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, korisnik može kontaktirati Hairground putem elektroničke pošte na: webshop@hairground.hr ili putem telefona na: 01/7888 650 ili 01/6262 688.

c) Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši putem GLS kurirske službe na adresu koju je korisnik naveo prilikom kupnje.

Ukoliko za pojedini proizvod nije drugačije navedeno, rok isporuke proizvoda kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi/lageru je 1-2 radna dana tamo gdje postoji organizirana dostava i dostava se vrši direktno na navedenu adresu. Tamo gdje nije organizirana dostava, dostavu vrši pošta koja obavještava korisnika o prispijeću pošiljke koju korisnik može podići na pošti u roku od 5 dana.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i korisniku se izdaje račun na kojem je iskazana cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave biti će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

U slučaju promjene roka isporuke Webshop će korisnika o tome odmah obavijestiti.

d) Reklamacije i prigovori te materijalni nedostaci

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledati. Ukoliko pošiljka odnosno pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja kupac može odbiti primitak iste, a dostavna služba će istu vratiti Webshopu odnosno Hairgroundu.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi. Uz reklamaciju je potrebno obavezno poslati fotografije oštećenog proizvoda. Reklamacije se mogu slati:
– poštom na sljedeću adresu: HAIRGROUND d.o.o., Velikopoljska 2b, 10 010 Zagreb; ili
– elektroničkom poštom na webshop@hairground.hr,

U slučaju opravdane reklamacije zbog oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ako kupac nije utjecao na oštećenje, neispravnost ili nedostatak robe, Hairground korisniku daje mogućnost za raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili pravo na zamjenu proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije, u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, Hairground snosi cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen, proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji.

U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (nadalje: “ZOO”). Kod pregleda robe, sukladno članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti Hairground o vidljivim nedostacima. Kod zajedničkog pregleda robe kupca i Hairgrounda, kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ukoliko se kupac ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada. Sukladno članku 410. ZOO-a kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Hairground može po svom izboru zahtijevati da: Hairground nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1. ZOO-a, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Hairgroundu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, Hairground Webshop sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Nastavno na gore navedene odredbe, u nastavku je elektronska poveznica (link): Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Za detaljnije informacije budite nam se slobodni obratiti putem e-maila na adresu webshop@hairground.hr

e) Jamstvo za ispravnost proizvoda i servis

Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list (odnosi se na električne uređaje). Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Poštovani klijenti, Hairground d.o.o., OIB: 42708575174, Zagreb, Velikopoljska 2b (u daljnjem tekstu Prodavatelj) svoju obvezu čuvanja vaše privatnosti shvaća veoma ozbiljno, te se obvezuje Webshop odnosno brinuti o privatnosti korisnika Webshopa te će prikupljene podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Hairground odnosno Webshop može prikupljati osobne podatke korisnika/kupaca, uključujući ime i prezime/naziv, adresu, OIB, telefonski broj i/ili adresu elektroničke pošte samo ako iste korisnik dragovoljno stavi na raspolaganje odnosno dostavi Hairgroundu/Webshopu.

Hairground će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te sa svrhom uvida u i razumijevanja potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvoja i dizanja kvalitete pružanja usluga Webshopa.

Hairground putem Webshopa prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima u vezi načina uporabe Webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Hairground putem Webshopa prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika i/ili o lokaciji računala za potrebe sistemske administracije, otklanjanja problema ili kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja i/ili unapređivanja tehničkih karakteristika internetskog servisa. Hairground automatizirano bilježi podatke o navikama korištenja Webshopa od strane korisnika, uključujući i datoteku o posjećenosti pojedinih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Hairground će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge Webshopa te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Hairground odnosno Webshop ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupca niti pohranjuje transakcijske podatke, već za plaćanje putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti podatke korisnika/kupca.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Kako je u svibnju 2018. na snagu stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) time dobivate više prava za zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Ovim vas putem želimo obavijestiti o načinu na koji Hairground d.o.o. obrađuje vaše podatke, kao i obnoviti vašu suglasnost u tom postupku.

ČUVANJE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Hairground d.o.o. (dalje Prodavatelj) u čijem su vlasništvu web stranica www.hairground.hr i web shop www.hairgroundshop.hr obvezuje se čuvati sve prikupljene osobne podatke svih registriranih korisnika web shopa. S tim podacima postupati će se u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Za izvršavanje narudžbi i kupnju proizvoda putem webshopa, potrebna je online registracija putem obrasca u koji se dobrovoljno unose osobni podaci Korisnika.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web stranica, stranica na društvenim mrežama i/ili na druge načine. Korisnik prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju na web stranici daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica uključujući:

suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;
potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha
Prikupljamo slijedeće podatke:

ime i prezime
podatke za komunikaciju (adresa, e-pošta, mobitel)
informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije s Prodavateljem
prikladni načini elektronske komunikacije
ekonomski i transakcijski podaci (npr. Podaci o plaćanju ili kartici, podaci o kupnjama, narudžbama i povratima…)
Prodavatelj će osobne podatke čuvati u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa Zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti pohranjujemo do vašeg opoziva. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke ćemo izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamče da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I DOSTUPNOST TREĆIM OSOBAMA

Vaše osobne podatke štitimo na način da upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka.

Potrebne osobne podatke proslijeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.3.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

OTKLANJANJE POGREŠAKA

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da istu u što kraće vrijeme prijavite prodavatelju, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

PRIKUPLJANJE „KOLAČIĆA“

Što je kolačić?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju mrežno mjesto pohranjuje na vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju, s informacijama o vašoj navigaciji na toj mrežnoj stranici. Kolačići su neophodni da bi olakšali pregledavanje i da bi ga više prilagodili korisniku te ne oštećuju vaše računalo.

Iako se u Pravilima upotrebljava opći pojam „kolačići“ jer su oni glavni način pohrane podataka kojima se koristi ovo mrežno mjesto, prostor „lokalne pohrane“ preglednika se upotrebljava u iste svrhe kao i kolačići. Sve se informacije u ovom odjeljku primjenjuju i na tu „lokalnu pohranu“.

U koju se svrhu upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Kolačići su neophodan dio načina rada našeg mrežnog mjesta. Glavna je namjena naših kolačića poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke (jezik, državu itd.) dok pregledavate mrežno mjesto te pri budućim posjetima. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju poboljšanje mjesta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama korisnika, bržim pretragama itd. Ponekad, ako smo unaprijed pribavili vaš informirani pristanak, možemo koristiti kolačiće, oznake i slične alate radi pribavljanja informacija koje nam omogućuju da vam pokažemo, ili s našeg vlastitog mrežnog mjesta ili mrežnih mjesta trećih strana ili na bilo koji drugi način, oglase temeljene na analizi vaših navika pregledavanja mrežnog mjesta.

U koju se svrhu NE upotrebljavaju kolačići na ovom mrežnom mjestu?

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, lozinka, podaci o vašoj kreditnoj ili debitnoj kartici itd., putem kolačića koje upotrebljavamo.

Tko upotrebljava informacije pohranjene u kolačićima?

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo poboljšali svoje usluge i iskustvo korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa i da bi se jamčile platne transakcije koje se izvršavaju.

Kako mogu izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu?

Ako vam je draže izbjeći upotrebu kolačića na ovom mrežnom mjestu, uzimajući u obzir gore opisana ograničenja, prvo morate onemogućiti upotrebu kolačića u vašem pregledniku i onda izbrisati kolačiće povezane s ovim mrežnim mjestom koji su sačuvani u vašem pregledniku. Možete upotrebljavati ovu mogućnost sprečavanja upotrebe kolačića u bilo kojem trenutku.

Kako onemogućiti ili spriječiti upotrebu kolačića?

Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ovog mrežnog mjesta u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije vašeg preglednika putem dolje naznačenih koraka. Iako su postavke različite u svakom pregledniku, kolačići se obično konfiguriraju u izbornicima „Osobne postavke“ ili „Alati“. Za daljnje detalje o konfiguraciji kolačića u vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku.

Dodatne informacije oko kolačića potražite na sljedećim web stranicama:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Za sve dodatne informacije, upite ili nedoumice oko pitanja privatnosti, zaštite i obrade vaših osobnih podataka obratite nam se na e-mail adresu hairground@hairground.hr sa punim povjerenjem.

4. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Korisnik/kupac registracijom i kupovinom, odnosno davanjem podataka o svojoj e-mail adresi, Hairgroundu daje suglasnost da ga u svrhu promocije svojih usluga i/ili proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o sadržaju internet stranica Hairgrounda odnosno Webshopa, promjenama na istima, popustima, akcijama, proizvodima i/ili promjenama u vezi načina pružanja usluga Hairgrounda i/ili Webshopa. Korisnik je ovlašten u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

5. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na našoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

*Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga
putem Hairground Webshopa sklopljenog putem Internet narudžbe (na daljinu):
Prima:
Hairground d.o.o., Velikopoljska 2b, 10010 Zagreb, telefon: 01/7888 650,
info@hairground.hr
Ja, _________________________________________________
(ime i prezime potrošača)
iz ___________________________________________________
(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj)
ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
____________________________________________________________
(upišite naziv artikla)
prema broju računa ili broju narudžbe ____________________
(upišite broj dokumenta)
primljene dana _____________________.
(upišite datum)
U _____________________, dana _____________________.
(grad/mjesto) (datum).
__________________________
Potpis potrošača

6. RAZNO

HAIRGROUND D.O.O. je krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.